WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'abilympiueblog'@'10.20.100.153' for table 'wpabil_options']
UPDATE `wpabil_options` SET `option_value` = '1627250260' WHERE `option_name` = 'wysija_last_php_cron_call'

Erreur de la base de données WordPress : [INSERT, UPDATE command denied to user 'abilympiueblog'@'10.20.100.153' for table 'wpabil_options']
INSERT INTO `wpabil_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1627250260.8479869365692138671875', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Erreur de la base de données WordPress : [INSERT, UPDATE command denied to user 'abilympiueblog'@'10.20.100.153' for table 'wpabil_options']
INSERT INTO `wpabil_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_security_report_performed_recently', '1627251161', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Erreur de la base de données WordPress : [INSERT, UPDATE command denied to user 'abilympiueblog'@'10.20.100.153' for table 'wpabil_options']
INSERT INTO `wpabil_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_security_report_performed_recently', '1', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Chine - Abilympics Events

Delegation : China

chine

  Contestants

EMBROIDERY

Gong Lan
Gu Jianzhen

POSTER DESIGN

Huang Yihao

DESKTOP PUBLISHING

Wei Yunfei

DRESS MAKING (ADVANCED COURSE)

Huang Xingen
Shi Xueming

CROCHET WORK

Sha Hongying
Yang Haixia

COOKING

Sun Tao

CAD INDUSTRIAL DESIGN

GUAN Wei
Wu Jianyin

CAD ARCHITECTURE

Xiong Yaojia

CABINET MAKING (ADVANCED COURSE)

Sun Yangong

CABINET MAKING (BASIC COURSE)

Li Guangjin
Zhang Chuanxiao

ELECTRONIC ASSEMBLY (ADVANCED COURSE)

Wu Xinhui

DATA PROCESSING (ADVANCED COURSE)

Yang Tao

DATA PROCESSING (BASIC COURSE)

Fu Wei
Guo Jianhui

CHARACTER DESIGN

Huang Wei

JEWELRY

Li Chenghan

BICYCLE ASSEMBLY

Xu Wen

COMPUTER ASSEMBLY

Li Rongtian

BAKERY (CAKE)

Zhao Weiwei

PAINTING

He Zhiqiang

PHOTOGRAPHY OUTDOOR

Wu Dongzheng
Zhu Dechun

PHOTOGRAPHY STUDIO

Lu Jiageng

POTTERY

Cai Chunying
Fan Yueqin

COMPUTER PROGRAMMING

Du Chengyan
Shan Wenzeng

WOOD CARVING

Lu Mingyong
Ye Xiaofang

TAILORING

Huang Kaixuan

WORD PROCESSING

Chen Ping
Xu Lili

HAND KNITTING

Shen Jixue
Song Aixia

BASKET MAKING

Yang Shouming

CREATING WEB PAGES

Liu Zhihao
Qiu Tongning